Body De-Armouring

ODZBROJOVANIE TELA

Konzultácia a Energetická diagnostika ZADARMO

Na čo slúži energetická diagnostika?

Na základe informácií o tom, čo vás trápi sa budem môcť pozrieť na skutočnú príčinu vášho problému na duchovnej, spirituálnej, emočnej, fyzickej a ďalších úrovniach. Budem vám vedieť povedať, ako si problém vytvárate, a s akými témami potrebujete pracovať, aby ste si problém opakovane nevytvárali.

Prihlasovací formulár nižšie

Zapuzdrené emócie sa v tele ukladajú do svalových hrčiek (trigger pointov) a vytvárajú tak ochranný pancier. Presne miereným tlakom na tieto miesta spôsobujeme bolesť. Tento proces podporujeme dychom a zvukom, čím sa z tela vyplavujú staré témy a energetické bloky. Pôsobením tlaku na tieto miesta bolesť uvoľnujeme a s ňou odchádza aj napätie. Úľavu a uvoľnenie energie v tele budete cítiť okamžite. Odporúčam 3-5 stretnutí.

Priebeh body de-armouringu je možné pripodobniť k "trigger point" masáži. Trigger points (z angličtiny "spúšťacie body") sú malé lokálne svalové kŕče, pri pohmate citeľné ako malé uzlíky v svaloch, bolestivé pri fyzickej stimulácii. Tieto malé svalové tenzie vznikajú z viacerých príčin. Na fyzickej úrovni môžu byť spôsobené nesprávnym držaním tela, jedno-strannou dlhodobou nadmernou záťažou alebo krátkodobým extrémnym preťažením niektorej časti tela. Vznikajú však aj ako následok dlhodobého mentálneho stresu alebo emocionálnej záťaže, pri ktorých sa telo mimovoľne samé dostáva do kŕču v určitej svojej časti. Telo, myseľ a duša sú spojené v jeden celok a vzájomne sa ovplyvňujú a prelínajú, preto zásek v niektorom rozmere ovplyvní aj všetky ostatné. Body de-armouring je metóda, ktorá pozná a prihliada na toto prepojenie a celistvosť ľudskej bytosti (na rozdiel od trigger point masáže, ktorá sa zameriava výhradne na fyzickú stránku človeka). Jej zámerom je odstrániť fyzicko-energetický "pancier/krunýř" (armor) a umožniť tak našej životnej (sexuálnej) energii prirodzene prúdiť v celom tele.

Body de-armouring je metóda uvoľňovania rozličných zablokovaní, zaseknutej životnej energie a emócií a fyzických tenzií. Pôsobí teda na všetkých úrovniach: fyzickej, emocionálnej, mentálnej, energetickej i spirituálnej. Uvoľňuje rozličné fyzické bolesti, energetické bloky a emocionálne zranenia uložené v našom systéme, ktoré bránia prirodzenému prúdeniu našej životnej (sexuálnej) energie v celom tele a zanecháva nás tak hlboko uvoľnených, zrelaxovaných a nabitých energiou, otvára nás spojeniu s našou vlastnou vnútornou múdrosťou, oslobodených od limitujúcich a nefunkčných mentálnych vzorcov, nezdravých presvedčení a starých emočných nánosov. Spojíme sa s pochopením krásy života a s životnou radosťou na všetkých úrovniach. Stávame sa viac autentickými, posilnenými a (seba)vedomými ľudskými bytosťami.

Prakticky je de-armouring založený na fyzickom stláčaní rozličných bodov na tele prijímajúceho, čo má viaceré dôsledky- na fyzickej úrovni je prítomná (individuálne aj veľmi vysoká) bolestivosť, na emocionálnej úrovni sa vyplavujú do vedomia rozličné emócie spojené s konkrétnym bodom, na ktorý sa pôsobí, na energetickej úrovni sa postupne počas celého stretnutia objavujú rozlične intenzívne vlny sexuálnej energie, prúdiace celým telom a na spirituálnej úrovni sú často prítomné až zmenené stavy vedomia. Priebeh a vnútorný prežitok sú vždy veľmi individuálne a subjektívne, každý človek reaguje a vníma inak a takisto sa priebeh môže líšiť od stretnutia k stretnutiu. Intenzita fyzickej bolestivosti je nastavená vždy individuálne s každým klientom zvlášť a ten si ju reguluje sám aj počas priebehu dohodnutými signálmi. Pri body de-armouringu je veľmi vítané stanovenie si určitého zámeru, zacielenie na nejakú konkrétnu tému, ktorú si aktuálne riešite a potrebujete do nej hlbšie nahliadnuť, prípadne aspoň na nejakú širšiu oblasť života (financie, zdravie, vzťahy a pod.), s ktorou si dlhšiu dobu neviete poradiť a posunúť sa v nej. Ak nič konkrétne nevnímate alebo neviete pomenovať, ale cítite že vás niečo limituje v žití vášho plného potenciálu, i tak je pre vás body de-armouring vhodný - konkrétna téma, ktorá vás najviac limituje, sa potom objaví "sama" v priebehu stretnutia.

Objednajte si moje služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a čoskoro sa Vám ozvem.