Ochrana osobných údajov

Základné informácie

Identifikačné a kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Lucia Glejteková so sídlom Hagarova 11, 831 51 Bratislava, Slovensko kontaktný e-mail: lglejtekova@gmail.com.

(ďalej tiež "Lucia Glejteková" alebo "ja"),

1. Lucia Glejteková správcom osobných údajov. Ja vystupujem v pozícii správcu osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom Požívateľov a fyzických osôb, ktoré navštívia moje webové stránky www.luciajasna.com.

2. Prečo spracovávam osobné údaje? Za účelom plnenia zmluvy alebo plnenia právnych povinností spracovávam predovšetkým osobné údaje získané od Používateľov pri vyplnení kontaktných a registračných formulárov na prihlasovanie na moje kurzy.

Spracovávam ďalej údaje, ktoré získavam od fyzických osôb tým, že vyplnia moje prihlasovacie alebo objednávacie formuláre:

3. Ako dlho spracovávame osobné údaje? Osobné údaje Používateľov sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a potom po dobu nevyhnutnú pre zaistenie bezpečnosti služby a pre plnenie povinností, ktoré vyplývajú zo zvláštnych právnych predpisov.

4. Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov. Nepredávam osobné údaje žiadnym iným správcom.

Osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom.

5. Práva subjektov údajov. Ako subjekt údajov máte právo na: 

a) právo na prístup k osobným údajom; 

b) právo na opravu osobných údajov; 

c) právo na výmaz osobných údajov; 

d) právo na obmedzenie spracovania; 

e) právo vzniesť námietky proti spracovaniu; 

f) právo na prenositeľnosť údajov; 

g) právo podať sťažnosť dozornému úradu; 

h) právo na informácie ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenia spracovania; 

i) právo byť informovaný v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov; 

j) právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podrobne sú vaše práva popísané v Nariadení EU 2016/679 (GDPR).

Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať a uplatniť aj ostatné práva subjektu, a to zaslaním vašej žiadosti na e-mailovú adresu: lglejtekova@gmail.com.